Esta figura profesional ten como función xeral a detección e visibilización de situacións de desigualdade,

,así como a sua prevención en colaboración coas institucións e os axentes sociais.

O Instituto da Muller, dependente do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, e o Instituto Nacional das Cualificaciones (INCUAL), dependente do Ministerio de Educación, colaboraron activamente na elaboración das Guías Técnicas de Apoio para a acreditación da Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes, recentemente considerada como cualificación profesional no Real Decreto publicado o 31 de agosto no BOE.

O seu desenvolvemento profesional ten como eixo a integración da perspectiva de xénero no seu ámbito de intervención, apoiando a participación social e laboral das mulleres, a creación de redes, o desenvolvemento de proxectos para a igualdade efectiva de mulleres e homes e a detección, prevención e acompañamento no proceso de atención a situacións de violencia de xénero.

O seu ámbito de actividade enmárcase no sector de prestación de servizos de igualdade entre mulleres e homes, dentro de diferentes institucións e entidades de carácter económico e comunitario. Así mesmo, neste Real Decreto establécese a formación asociada á cualificación profesional, fixando un marco xeral para o recoñecemento da experiencia profesional e para o desenvolvemento curricular na aprendizaxe continua das persoas, enfocado a este ámbito da igualdade efectiva de mulleres e homes, con materias relacionadas coa comunicación, a participación social das mulleres, o emprego e a violencia de xénero, entre outras.

Hai que sinalar, ademais, que a aprobación desta cualificación profesional sen dúbida contribuirá a formalizar a situación daquelas e aqueles profesionais que, desde hai anos, ocúpanse con gran compromiso e eficacia da integración da perspectiva de xénero nos seus distintos ámbitos de intervención e cuxo quefacer profesional non contaba cun recoñecemento normativo expreso.