El Pleno del Ayuntamiento de Narón insta a la Xunta de Galicia a la puesta en marcha de un Plan de Empleo para las mujeres.

El Pleno del Ayuntamiento de Narón insta a la Xunta de Galicia a la puesta en marcha de un Plan de Empleo para las mujeres que incida en la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, que recoja medidas concretas para garantizar el principio de la igual trabajo igual salario, que incorpore líneas específicas para atajar la discriminación de las mujeres en los ámbitos productivos (labradoras, mariscadoras, redeiras,..) en los que hay una importante presencia femenina.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Narón

  • O Concello de Narón comprométese a traballar para asegurar unha participación equilibrada de mulleres e homes en espazos de responsabilidade desta entidade local.
  • O Concello de Narón continuará a desenvolver accións de sensibilización necesarias para promover a corresponsabilidade de mulleres e homes no eido doméstico.
  • Dende este Concello se incorporará a dimensión de xénero en todos os Plans, Programas e demais actuacións que se poñan en marcha dende o ente local, como resposta á crise económica, financeira e de emprego, tendo en conta o distinto impacto que esta ten en mulleres e homes.
  • O Concello de Narón adhírese á “Declaración de Cádiz, cara a unha sociedade máis eficaz e sostible”, subscrita por ministras e líderes políticas dos Estados membros da UE.
  • Realizar actos de conmemoración do 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, que impliquen a sensibilización social sobre a discriminación das mulleres, comprometendo ao conxunto de veciños e veciñas, asociacións e entidades deste concello.
  • Realizar ao longo deste ano actos que promovan a difusión masiva da obra e vida de Rosalía de Castro, resaltando, tanto o seu papel na dignificación e recuperación da lingua galega, como no contido feminista da súa obra.
  • Instar á Xunta de Galiza a posta en marcha a seguinte actuación:

Elaboración dun Plan de Emprego para as Mulleres, que incida na incorporación das mulleres ao emprego remunerado, que recolla medidas concretas para garantir o principio de a igual traballo igual salario, que incorpore liñas específicas para atallar a discriminación das mulleres nos ámbitos produtivos (labregas, mariscadoras, redeiras,..) nos que hai unha importante presenza feminina.

Desenvolvemento das actuacións previstas na Lei Galega para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero.

Darase traslado deste acordo ao Parlamento de Galicia, ao Ministerio de Igualdade e ao Parlamento Europeo.